- Stanovy a členství v SLS z.s. -

Chcete se stát jedním ze členů Společnosti Ludvíka Svobody z.s.? Napište nám na náš e-mail (sls@ludviksvoboda.cz) nebo kontaktujte nejbližší pobočku SLS.

Medaile Ludvíka Svobody

Směrnice pro udělování pamětní medaile Ludvíka Svobody

(schválené na jednání výboru SLS o.s. dne 3. dubna 2007)

I. Pamětní medaile může být udělena

 1. zasloužilým příslušníkům boje za národní osvobození ve 2. světové válce, kteří aktivně podporují činnost SLS
 2. občanům ČR za záslužnou práci pro uchování paměti o boji za samostatnost a svobodu národů ČR
 3. cizím státním příslušníkům za záslužnou práci pro přátelství mezi národy a uchování paměti o společném boji proti fašismu
 4. organizacím a jejím členům za zásluhy o vznik a rozvoj SLS
 5. významným domácím a zahraničním osobnostem

II. Udělení pamětní medaile může navrhnout člen, odbočka, orgán SLS, nebo orgány partnerských organizací

III. Udělení schvaluje výbor SLS. Ve vyjímečných případech může pamětní medaili udělit předseda
SLS za dodatečného schválení výborem SLS

IV. Registraci udělených pamětních medailí vede tajemník SLS

- Stanovy -

SPOLEČNOSTI LUDVÍKA SVOBODY, zapsaného spolku

(ve zkratce: SLS, z.s.)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
 1. Název a sídlo

Název je SPOLEČNOST LUDVÍKA SVOBODY, zapsaný spolek.

Ve zkratce lze užívat název SLS, z.s.

SLS, z.s. má sídlo na adrese: Rozýnova 1972/11, Břevnov, 169 00 Praha 6

 1. Účel a činnost

SLS, z.s. je ve shodě se svými zakladatelskými dokumenty dobrovolný, nezávislý, demokratický a nepolitický spolek sdružující tuzemské i zahraniční subjekty, zejména vojenské veterány a jejich rodinné příslušníky, stejně tak jako příslušníky a sympatizanty AČR a jejich rodinné příslušníky s kladným vztahem k osobnosti prezidenta a bývalého velitele československého vojska v tehdejším Sovětském svazu, armádního generála Ludvíka Svobody, kteří se chtějí podílet na ideálech svobody našich národů, demokracie, bratrství slovanských národů a míru, jimž věnoval svůj bohatý život.

Cílem činnosti je zejména:

 1. v souladu s tradicemi životní cesty Ludvíka Svobody usilovat o pravdivý a objektivní výklad historie naší země a jejich ozbrojených sil na veřejnosti, především mezi mládeží

 2. přispívat v duchu uváděného odkazu k rozvoji České republiky

 3. rozvíjet uváděný druh činnosti v podmínkách České republiky i v zahraničí.

Hlavní činností SLS, z.s. je uspokojování a ochrana těch zájmů,k jejichž naplňování je spolek založen. Vedle hlavní činnosti může SLS, z.s. vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Výnosy z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost. Hospodaření SLS, z.s., stejně tak jako hospodaření poboček SLS, z.s., vychází z platné právní úpravy a je v bližším upraveno Organizačním řádem SLS, z.s.

3. Práva a povinnosti členů, členské příspěvky.

Členství v SLS, z.s. je řádné, kolektivní a čestné, přičemž nikdo nemůže být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. Členové SLS, z.s neručí za její dluhy. Omezit nebo rozšířit povinnosti spojené s členstvím v SLS, z.s. lze jen za podmínek určených stanovami, jinak se souhlasem většiny členů. Členství SLS, z.s. se váže na osobu (subjekt) člena a nepřechází na jeho právní nástupce. Kdo se uchází o členství v SLS, z.s. , projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane jejím členem. Ke své činnosti využívá SLS, z.s. , stejně tak jako její pobočky SLS, z.s., členských příspěvků, darů a subvencí, případně výsledků vedlejší hospodářské a jiné činnosti. Výši a splatnost členských příspěvků určuje výbor SLS, z.s. , z pověření shromáždění delegátů spolku.

II. ČLENSTVÍ

4. Vznik členství

Členem SLS, z.s. mohou být občané a další subjekty v ČR a zahraničí, kteří splňují podmínky účelu a činnosti podle těchto stanov. O členství rozhoduje územně příslušná pobočka SLS, z.s. Vznikem členství v pobočce vzniká i členství v SLS, z.s. Totéž platí o zániku členství. Členové mají právo se aktivně podílet na práci spolku a být voleni do všech funkcí v jeho orgánech. Za svoji povinnost mají aktivně přispívat k plnění práce spolku. Tomu odpovídající je i povinnost úhrady stanovených členských příspěvků. Členové SLS, z.s. jsou organizováni v pobočkách SLS, z.s. Členství v SLS, z.s. osvědčuje členský průkaz. Členské průkazy vystavuje předseda pobočky SLS, z.s. v součinnosti s tajemníkem SLS, z.s. V rámci pobočky SLS, z.s. je také zabezpečováno předání a v případě zániku členství likvidace členského průkazu. Členové SLS, z.s. mají právo používat členský odznak.

5. Kolektivní členství

Právní subjekty, zejména obce, města, okresy, kraje, stejně tak jako společenské organizace a jiné subjekty sdílející zájmy účelu a činnosti spolku, mohou být kolektivními členy SLS, z.s. za shodných podmínek členství

SLS, z.s. podle těchto stanov. V působnosti výboru SLS, z.s. bude v uváděných případech rozhodnuto o vazbách uváděného kolektivního členství na organizační soustavu SLS, z.s.

6. Čestné členství

Členství SLS, z.s. může být čestné. Udělení čestného členství je v působnosti výboru SLS, z.s. zejména v případech:

 • zasloužilých členů

 • zasloužilých účastníků boje za národní osvobození a těch, kteří se angažují v zájmech spolku

 • významných domácích a zahraničních osobností a organizací vlasteneckého charakteru

V rámci čestného členství je ocenění angažované práce ve vrcholných orgánech SLS, z.s. , udělení čestného předsednictví SLS, z.s. Čestní členové jsou nositeli Pamětní medaile Ludvíka Svobody a mají právo užívat členský odznak.

7. Seznam členů

Seznam členů vedou pobočky SLS, z.s. Jsou kompetentní k provádění zápisů a výmazů týkajících se členství. Seznam členů je zpřístupnitelný výhradně orgánům SLS, z.s. Každý člen SLS, z.s. má právo na výpis údajů o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Seznam členů musí být veden kompletně v zájmu ochrany zájmů členů SLS, z.s. Evidenci členské základny na podkladě členských seznamů vede tajemník SLS, z.s. podle zásad upravených v Organizačním řádu SLS, z.s.

III. ORGANIZACE

8. SLS, z.s.

Organizace SLS, z.s. vychází z toho, že nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů, které jak dále uváděno, volí a odvolává svůj statutární orgán kolektivního charakteru, kterým je výbor SLS, z.s. a také kontrolní komisi SLS, z.s. Členství ve volených orgánech SLS, z.s. je pětileté. Volené orgány mohou kooptovat své náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. V bližším obsahuje aplikaci uváděných ustanovení Organizační řád SLS, z.s. schvalovaný výborem SLS, z.s. Stejně tak je tomu v případě jiných závazných norem vydávaných v rámci spolku.

9. Pobočky SLS, z.s.

Ve shodě s platnou zákonnou úpravou mohou působit pobočky SLS z.s. v obcích, městech, okresech, krajích, společenských organizacích a jiných celcích s právní subjektivitou. Pobočka SLS, z.s. vzniká schválením statutárního orgánu SLS, z.s. - výborem SLS, z.s. na návrh příslušné pobočky SLS, z.s. Právní osobnost pobočky SLS, z.s. se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku SLS z.s. Pobočky SLS, z.s. mohou mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu odpovídajícím zápisu SLS, z.s. ve veřejném rejstříku. Schválením stanov se stávají dosavadní odbočky SLS o.s. pobočkami SLS, z.s. Přehled poboček SLS, z.s. obsahuje Organizační řád SLS, z.s. doplňky k němu.

10. Spolupráce s vlasteneckými organizacemi

Ve shodě s účelem a činností SLS, z.s. souvisí spolupráce zejména s vlasteneckými organizacemi. SLS, z.s. je kolektivním členem Českého svazu bojovníků za svobodu a Česko-ruské společnosti. SLS, z.s. je rovněž zakládajícím členem Vlasteneckého fóra, působícího v rámci sdružení vlasteneckých organizací. Určující pro uváděný druh spolupráce je orientace SLS, z.s., která je závazná i pro pobočky SLS, z.s.

IV. ORGÁNY SLS, z.s.

11. Shromáždění delegátů

Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem SLS, z.s. ,do jehož působnosti zpravidla náleží:

 • rozhodování o názvu a sídle spolku

 • stanovení účelu a hlavního zaměření SLS, z.s.

 • stanovení práv a povinností členů

 • schválení a odvolání výboru jako statutárního orgánu SLS, z.s. a kontrolní komise, popřípadě jiných rozhodujících orgánů SLS, z.s.

 • rozhodování o změně stanov

 • hodnocení dalších orgánů SLS, z.s. a jejich členů

 • rozhodování o zrušení SLS, z.s. spolu s likvidací, nebo o její přeměně

Shromáždění delegátů svolává k zasedání výbor SLS, z.s.,nejméně jednou do roka. Shromáždění delegátů lze svolat rovněž z podnětu alespoň třetiny členů SLS, z.s. , nebo na podkladě usnesení kontrolní komise. Klíč pro výběr členů na shromáždění delegátů stanoví výbor SLS, z.s. Zasedání shromáždění delegátů je svoláváno nejméně třicet dnů před jeho konáním (z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání). Pokud jde o uváděný druh podmínek téhož zasedání, řídí se tady příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zasedání tohoto druhu je schopno se usnášet většinou zúčastněných členů SLS, z.s. Shodné jsou zásady pro konání členských schůzí (nejvyšší orgán pobočky SLS, z.s) v pobočkách SLS, z .s.

12. Výbor SLS, z.s.

Výbor SLS, z.s. je statutárním orgánem spolku, jehož členy volí a odvolává shromáždění delegátů, na dobu pěti let. Do působnosti výboru SLS, z.s. zpravidla náleží:

 • schválení poboček SLS, z.s.

 • schválení výsledků hospodaření SLS, z.s.

 • rozhodování o udělení čestných uznání (čestného členství, pamětní medaile a jiná ocenění)

Výbor SLS, z.s. vykonává přenesenou působnost shromáždění delegátů v období mezi zasedáním téhož nejvyššího orgánu SLS, z.s. s tím, že přijatá rozhodnutí vyžadují schválení na zasedání nejvyššího orgánu spolku. Jednání výboru SLS, z.s. se konají nejméně dvakrát do roka dle schváleného ročního plánu práce. V bližším upravuje práci výboru SLS, z.s. Organizační řád SLS, z.s.

Výbor SLS, z.s. je zpravidla složený z předsedy, místopředsedů, tajemníka, hospodáře, předsedů (zástupců) poboček SLS, z.s. , popřípadě i dalších funkcionářů SLS, z.s. Kompetence jednotlivých členů výbor u SLS, z.s. jsou rovněž upraveny Organizačním řádem SLS, z.s. Jménem SLS, z.s. jedná a korespondenci podepisuje předseda, popřípadě zmocněný člen výboru SLS, z.s. Podpisová práva jsou rovněž součástí Organizačního řádu SLS, z.s., jímž je upravena i spisová služba spolku. Operativní činnost SLS, z.s. vykonává představenstvo SLS, z.s. , jehož rozhodnutí v období mezi konáním jednání výboru spolku jsou realizovatelná následným souhlasem jednání výboru SLS, z.s. Představenstvo SLS, z.s. je pomocným orgánem výboru SLS, z.s. s uváděnými omezenými pravomocemi. Tvoří ho zpravidla rozhodující funkcionáři výboru SLS, z.s. , který je také volí a odvolává.

13. Kontrolní komise

Kontrolní komise je orgánem SLS, z.s. voleným shromáždění delegátů, na dobu pěti let. Kontrolní komise má nejméně tři členy, přičemž členství v této komisi je neslučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku, ani s funkcí likvidátora. Jednání kontrolní komise se konají nejméně dvakrát do roka a vždy, je-li to v zájmu spolku žádoucí. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti SLS, z.s. řádně vedeny a vykonává-li spolek v souladu se stanovami a právními normami i další činnosti. Shromáždění delegátů může kontrolní komisi svěřit i jiné působnosti tohoto druhu. Pokud shledá kontrolní komise jakékoliv nedostatky v uváděných záležitostech,upozorní na ně se svými doporučeními statutární orgán,popřípadě od něho odvozené instituty. Ve shodě s tím kontrolní komise svými zástupci je:

 • účastna jednání orgánů SLS, z.s.

 • oprávněna nahlížet do dokladů spolku a požadovat od orgánů a členů SLS, z.s. související vysvětlení.

14. Ostatní pomocné orgány

Členská schůze, nebo shromáždění delegátů, stejně tak jako výbor SLS, z.s.mohou v oblasti své působnosti zřizovat své přechodné pomocné orgány.

15. Organizace poboček SLS, z.s.

Pobočky SLS, z.s., zřizované ve shodě s ustanovením části III.odst.9 stanov, vytvářejí ve své působnosti shodné orgány, jako jsou:

 • členská schůze pobočky SLS, z.s.

 • výbor pobočky SLS, z.s.

 • kontrolní komise (kontrolor) pobočky SLS, z.s.

 • popřípadě jiné orgány uváděného charakteru

Pro organizaci poboček SLS, z.s. jsou závazné základní normy SLS, z.s., především její Stanovy a Organizační řád.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16. Zánik členství

Členství v SLS, z.s. zaniká vystoupením, vyloučením nebo dalšími zákonem předpokládanými způsoby.

V bližším upravuje zánik členství Organizační řád SLS, z.s.

17. Zrušení spolku

Ke zrušení SLS, z.s. může dojít usnesením shromáždění delegátů, v důvodech hodných zřetele, přeměny spolku jeho fůzí, rozdělením apod., popřípadě likvidací. Ke zrušení SLS, z.s. může dojít ve shodě s platnou právní úpravou i rozhodnutím soudu. Problematiku zrušení SLS, z.s. upravuje Organizační řád SLS, z.s.


18. Závěrečná a přechodná ustanovení

Dnem schválení těchto stanov pozbývají platnost i předchozí normy upravující činnost předchozího občanského sdružení a jeho odboček. Realizační opatření k dané základní normě SLS, z.s. obsahuje Organizační řád SLS, z.s., popřípadě doprovodné normy, vydané v souladu s danými stanovami vrcholným nebo statutárním orgánem SLS, z.s.

Projednáno a schváleno dne 15. ledna 2014